FAQs cửa hàng
Các câu thường gặp cho cửa hàng

FAQ

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về cửa hàng

S.No. FAQ
1 FAQ

Chi tiết FAQ

Chi tiết FAQ ở đây

 • FAQ

  THỎA THUẬN THAM GIA

   

  Chào mừng bạn đến với trang Web Vietsway.com của Vietsway (sau đây sẽ gọi là “trang Web”)

   

  và các dịch vụ bán hàng của chúng tôi (sau đây sẽ gọi là “Dịch vụ”). Bất kỳ ai muốn đăng nhập

   

  vào trang Web và sử dụng các Dịch vụ để bán hàng, bắt buộc phải đồng ý với các điều khoản và

   

  điều kiện cố định của Thỏa thuận tham gia . BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH

   

  VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

   

  CỦA THỎA THUẬN THAM GIA NÀY, VÀ TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH CŨNG NHƯ

   

  HƯỚNG DẪN THAM KHẢO SỬ DỤNG TRANG WEB KÈM THEO.

   

  Công ty TNHH TM-DV- SX Vietsway (hay còn gọi là “Vietsway”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”)

   

  bảo lưu quyền được tùy ý thay đổi mọi điều khoản và điều kiện hoặc mọi chính sách hoặc hướng

   

  dẫn vận hành quản lý trang Web hoặc Dịch vụ thuộc Thỏa thuận tham gia này vào bất kỳ thời

   

  điểm nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi các phiên bản đó được đăng trên trang Web. Tất

   

  cả các thông báo về những thay đổi trong Thỏa thuận tham gia này sẽ được đăng trên trang Web

   

  trong ba mươi (30) ngày. Bạn có trách nhiệm theo dõi các thông báo và mọi thay đổi có thể được

   

  áp dụng Những thay đổi đối với các chính sách và hướng dẫn tham khảo có thể được đăng tải mà

   

  không cần báo trước cho bạn. VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ MỌI

   

  THAY ĐỔI DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI CỦA VIETSWAY SAU ĐÂY SẼ CẤU THÀNH SỰ

   

  CHẤP THUẬN CỦA BẠN VỀ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VÀ ĐIỂU CHỈNH ĐÓ. NẾU NHƯ

   

  BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO CỦA THỎA THUẬN HỢP TÁC

   

  NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TRANG WEB. XIN VUI

   

  LÒNG KIỂM TRA CÁC THÔNG TIN CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN.

   

  1. Điều kiện

   

  Việc sử dụng trang Web và Dịch vụ được giới hạn đối với bên tham gia có thể đăng nhập

   

  và tạo hợp đồng một cách hợp pháp theo luật áp dụng. Ví dụ, bạn phải đủ ít nhất 18 tuổi hoặc

   

  bạn đăng nhập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc người giám hộ hợp pháp. Để đăng ký, bạn

   

  cần phải cung cấp tên thật, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, và thông tin thẻ tín dụng hợp lệ.

   

  Bạn đại diện và bảo đảm rằng: (a) nếu bạn là doanh nghiệp, được tổ chức hợp lệ, tồn tại hợp lệ

   

  và chấp hành tốt luật pháp của quốc gia mà doanh nghiệp bạn đăng ký kinh doanh và rằng bạn

   

  đang đăng ký Dịch vụ sử dụng trong quốc gia đó; (b) bạn có tất cả các quyền cần thiết, năng lực

   

  và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa thuận tham gia này và thực hiện các nghĩa vụ dưới đây của

   

  bạn; và (c) mọi thông tin được cung cấp bởi bạn hoặc các đơn vị thành viên của bạn cho

   

  Vietsway hoặc đơn vị chi nhánh của Vietsway luôn luôn phải chính xác và đầy đủ. Chúng tôi

   

  không trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào nếu bạn

   

  không tuân thủ các quy định của chúng tôi.

   

  2. Phí niêm yết và Điều khoản thanh toán đối với Người bán. Xin vui lòng xem Biểu

   

  phí và Điều khoản thanh toán nêu trong phần Trợ giúp các dịch vụ. Tất cả các loại phí niêm yết

   

  đều sử dụng đơn vị tiền Việt nam đồng trừ khi có quy định khác và được nêu rõ trong tài liệu

   

  tham khảo. Biểu phí và Điều khoản thanh toán có thể được thay đổi trong tương lai. Biểu phí và

   

  Điều khoản thanh toán có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch bán hàng. Bạn nên kiểm tra

   

  các loại phí và các điều khoản mỗi khi bạn tham gia. Mọi chi phí sẽ được thanh toán theo yêu

   

  cầu bằng thẻ Visa, MasterCard, và thẻ tín dụng.

   

  2

   

  3. Chính sách áp dụng và Hướng dẫn

   

  - Bạn đồng ý tuân theo các thủ tục và hướng dẫn - được nêu trong phần Trợ giúp - để tiến

   

  hành định giá hàng bán được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Thỏa Thuận Tham Gia và trở

   

  thành một phần của Thỏa thuận này. Trong phần Trợ giúp sẽ có các thủ tục và hướng dẫn giải

   

  thích các quá trình và thiết lập các hoạt động được phép và không được phép. Chúng tôi có thể

   

  thay đổi các thủ tục và hướng dẫn này trong tương lai, và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay

   

  khi đăng tải mà không cần thông báo cho bạn. Bạn nên theo dõi phần Trợ giúp thường xuyên để

   

  nắm bắt các thủ thục và hướng dẫn mới nhất khi tham gia và để chắc chắn rằng tất các mặt hàng

   

  bạn chào bán có thể được bán trên trang Web.

   

  - Đối với mỗi mặt hàng bạn niêm yết trên trang Web, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi nguồn

   

  gốc xuất xứ của mặt hàng đó. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi (sử dụng bảng thông tin sản phẩm

   

  mà chúng tôi thiết kế) mọi thông tin chúng tôi yêu cầu liên quan đến việc vận chuyển, theo dõi

   

  đơn hàng (trong phạm vi cho phép) và tình trạng đơn hàng, và chúng tôi có thể công khai bất kỳ

   

  thông tin nào trong số đó.

   

  - Bạn sẽ không gửi xác nhận vận chuyển sản phẩm bạn bán qua thư điện tử cho các khách

   

  hàng.

   

  - Ngay sau khi đơn hàng của khách được xác nhận là đã thanh toán, Vietsway sẽ gửi mail

   

  thông tin đơn hàng cho bạn, và yêu cầu bạn vận chuyển hàng hóa đến Vietsway, trong vòng 01

   

  đến 05 ngày làm việc bạn phải xuất lô hàng đến kho của Vietsway.

   

  - Nếu bạn không cung cấp sản phẩm trong khung thời gian chúng tôi quy định (ví dụ: 5

   

  ngày sau khi đơn hàng được đặt), chúng tôi có thể tùy ý hủy (và/hoặc yêu cầu bạn dừng và/hoặc

   

  hủy) toàn bộ giao dịch đó và bạn sẽ dừng và/hoặc hủy toàn bộ giao dịch đó theo yêu cầu của

   

  chúng tôi

   

  4. Vai trò của Vietsway. Vietsway cung cấp dịch vụ cho Người bán được bán các sản

   

  phẩm của họ thông qua tài khoản Vietsway và là trung gian của mọi giao dịch giữa người bán và

   

  người mua. Do đó nếu bên bán không tuân thủ các qui định của chúng tôi (ví dụ: giao hàng trễ,

   

  hàng không đúng như mô tả) thì chúng tôi có quyền yêu cầu bên bán đổi trả đơn hàng, hoặc đơn

   

  phương ngừng cung cấp dịch vụ cho bên bán.

   

  - Vietsway không liên quan vào các giao dịch thực tế giữa Người Bán và Người Mua, trừ

   

  trường hợp quy định tại mục 5.

   

  - Là Người Bán, bạn có thể đăng bán bất kì sẳn phẩm nào trên trang web trừ khi nó là sản

   

  phẩm bị cấm theo quy định tại các thủ tục và hướng dẫn có trong phần Trợ giúp, hoặc nếu không

   

  bị pháp luật cấm. Không có giới hạn, bạn không đăng tải bất kì sản phẩm hoặc liên kết hoặc gửi

   

  bất kỳ tài liệu liên quan đến việc (a) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba (bao

   

  gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, và bí mật thương mại) hoặc quyền sở hữu khác (bao

   

  gồm cả quyền công khai hoặc riêng tư); (b) cấu thành tội phỉ báng hay vu khống hoặc nếu không

   

  thì là làm tổn hại danh dự; hoặc (c) được làm giả, bất hợp pháp, bị đánh cắp, hoặc gian lận. Đó là

   

  tùy vào Người Bán mô tả một cách chính xác các sản phẩm đăng bán. Là người bán, bạn phải

   

  gánh lấy mọi sự rủi ro khi sử dụng các trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

   

  3

   

  5. Dịch vụ xử lý giao dịch. Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn đã chấp nhận ủy quyền

   

  cho Vietsway hoạt động như một đại lý với mục đích thực hiện việc thanh toán, bồi hoàn và điều

   

  chỉnh cho các Giao dịch của bạn, nhận và giữ Tiền bán hàng thay cho bạn, chuyển Tiền bán hàng

   

  vào tài khoản ngân hàng của bạn, thanh toán thẻ tín dụng của bạn và thanh toán cho Vietsway và

   

  các chi nhánh của chúng tôi các khoản tiền bạn nợ theo Hợp Đồng Dịch Vụ này hoặc các thỏa

   

  thuận khác mà bạn có thể có với Vietsway hoặc các chi nhánh (gọi chung là "Dịch vụ xử lý giao

   

  dịch"). Mặc dù có bất cứ điều gì để trái với Thỏa thuận tham gia này, Vietsway có thể tùy ý thực

   

  hiện các dịch vụ xử lý giao dịch được mô tả trong Mục 5 này.

   

  a. Dịch vụ xử lý giao dịch thông thường hoạt động bảy (7) ngày mỗi tuần, hai mươi tư (24)

   

  giờ mỗi ngày, trừ thời gian đã lên kế hoạch để bảo trì hệ thống (không nhiều hơn 12 tiếng cho

   

  mỗi lần bảo trì). Chúng tôi sẽ chuyển tiền vào Tài khoản Người bán trong 1 tháng kể từ khi đơn

   

  hàng được giao đến Vietsway (để chắc chắn rằng đơn hàng của bạn không có vấn đề phát sinh

   

  nào trong quá trình ship hoặc đổi trả). Theo Thỏa thuận tham gia này, một “ngày làm việc” là

   

  một ngày từ thứ 2 đến thứ 7, trừ ngày lễ , tết. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mỗi khi giao dịch

   

  hoàn thành.

   

  b. Vietsway có quyền yêu cầu bồi thường từ Người bán nếu Người bán không kịp thời giao

   

  hàng, phát hiện giao dịch có sai sót hoặc trùng lặp, hoặc nhận được khoản hoàn tiền từ tổ chức

   

  phát hành thẻ tín dụng của Người Mua đối với số tiền mua hàng của Người bán... Chúng tôi có

   

  thể giữ hoàn ứng của bất kỳ khoản nào mà Người bán nợ Vietsway hoặc trừ vào khoản thanh

   

  toán trong tương lai mà chúng tôi nợ Người bán. Bạn cho phép chúng tôi sử dụng bất kỳ hoặc tất

   

  cả các phương thức nói trên để yêu cầu bồi thường.

   

  6. Các đặc quyền của Vietsway. Vietsway có quyền quyết định nội dung, hình thức, thiết

   

  kế, chức năng và tất cả các vấn đề khác của trang Web và Dịch vụ (bao gồm quyền thiết kế lại,

   

  điều chỉnh, di chuyển hoặc thay đổi nội dung, hình thức, thiết kế, chức năng, và các vấn đề khác

   

  của trang Web và Dịch vụ và mọi yếu tố, lĩnh vực, thành phần hoặc tính năng nào theo đó, từ

   

  thời gian này đến thời gian khác), và đơn phương trì hoãn hoặc đình chỉ các đăng tải, hoặc từ

   

  chối đăng tải, hoặc xóa đăng tải, hoặc yêu cầu Người bán không đăng tải bất kỳ hoặc tất cả các

   

  sản phẩm. Chúng tôi có thể đơn phương từ chối điều tra, từ chối xử lý, giới hạn các điểm giao

   

  hàng, dừng lại và / hoặc hủy bỏ bất kỳ các giao dịch của bạn. Bạn sẽ dừng lại và / hoặc hủy bỏ

   

  đơn đặt hàng các sản phẩm của bạn nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy (nếu bạn đã chuyển

   

  các sản phẩm của bạn cho công ty vận chuyển hoặc người giao hàng, bạn sẽ dùng những nỗ lực

   

  thương mại hợp lý để ngăn chặn và / hoặc hủy bỏ việc giao hàng của công ty hoặc người giao

   

  hàng đó). Bạn sẽ hoàn tiền lại bất kỳ khách hàng nào (theo Hợp Đồng Tham Gia này) đã được

   

  tính phí cho đơn hàng mà chúng tôi cho dừng lại hoặc hủy bỏ.

   

  7. Các giao dịch của bạn

   

  a. Người bán sẽ xác định giá bán cố định đối với mỗi sản phẩm và cung cấp cho Vietsway.

   

  Vietsway sẽ cộng thuế, phí ship và các khoản thu khác vào giá bán cố định, và sẽ cho ra giá bán

   

  cụ thể. Vietsway sẽ công bố Giá bán cụ thể lên các trang web bán hàng.

   

  b. Đối với bán hàng, người bán đăng bán sản phẩm với giá cố định ("giá bán cố định"),

   

  người bán có nghĩa vụ phải bán hàng hoá với giá niêm yết cho Người mua. Bằng cách đăng bán

   

  một sản phẩm với giá cố định, bạn đại diện và bảo đảm với người mua sau này rằng bạn có

   

  4

   

  quyền và khả năng bán, và đăng tải là chính xác, đang lưu hành và đầy đủ và không sai lệch hoặc

   

  lừa đảo.

   

  8. Không bảo đảm. TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CĂN

   

  CỨ NGUYÊN TRẠNG NHƯ VẬY. CẢ VIETSWAY CŨNG NHƯ DỊCH VỤ THANH TOÁN

   

  VIETSWAY SẼ KHÔNG LÀM ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM CHO BẤT KỲ ĐIỀU GÌ, RÕ

   

  RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN:

   

  a. BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, BẢO ĐẢM PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH

   

  CỤ THỂ, ĐẢM BẢO DANH NGHĨA VÀ KHÔNG VI PHẠM;

   

  b. TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, SẼ

   

  LUÔN SẴN SÀNG, CÓ THỂ TIẾP CẬN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN,

   

  HOẶC VẬN HÀNH KHÔNG BỊ LỖI;

   

  c. RẰNG NHỮNG THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, HOẶC SẢN PHẨM BAO

   

  GỒM TRÊN TRANG WEB SẼ ĐƯỢC GIỐNG NHƯ NGƯỜI BÁN ĐÃ TRÌNH BÀY, SẴN

   

  SÀNG ĐỂ BÁN TẠI THỜI ĐIỂM CỐ ĐỊNH BÁN GIÁ, HỢP PHÁP ĐỂ BÁN, HOẶC RẰNG

   

  NGƯỜI BÁN HOẶC NGƯỜI MUA SẼ THỰC HIỆN NHƯ ĐÃ HỨA;

   

  d. BẤT KỲ BẢO ĐẢM MẶC PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC TỪ

   

  VIỆC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI; VÀ

   

  e. BẤT KÌ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN, KHIẾU NẠI, HOẶC KHẮC PHỤC

   

  LỖI, CÓ HOẶC KHÔNG PHÁT SINH TỪ SƠ SUẤT CỦA VIETSWAY. THEO SỰ ĐÁNH

   

  GIÁ CÓ THỂ THỪA NHẬN DƯỚI PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, VIETSWAY TỪ CHỐI

   

  BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM ĐÓ.

   

  9. Bồi thường / Giới hạn trách nhiệm.

   

  Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Vietsway, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả

   

  các yêu cầu, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán đoán, hình phạt, lãi suất và chi phí (bao gồm cả phí

   

  luật sư hợp lý) mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến: bất kỳ vi phạm thực tế hoặc bị cáo

   

  buộc nào của cơ quan đại diện, bảo hành, hoặc nghĩa vụ của bạn quy định trong Thỏa thuận tham

   

  gia này; hoặc trang web của riêng bạn hoặc các kênh bán hàng khác, các sản phẩm bạn bán, các

   

  nội dung bạn cung cấp, quảng cáo, chào hàng, bán hàng, trả lại các sản phẩm bạn bán, vi phạm

   

  thực sự hoặc bị cáo buộc nào của bất kỳ sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ sản

   

  phẩm nào bạn bán hoặc nội dung bạn cung cấp. Đối với mục đích trong thỏa thuận này: "Khiếu

   

  nại" có nghĩa là bất kỳ khiếu nại, hành động, kiểm toán, điều tra, điều tra hoặc tố tụng khác lập

   

  bởi một người hoặc tổ chức.

   

  10. Luật áp dụng. Luật Việt Nam được áp dụng cho tất cả các tình huống xảy ra đối với

   

  các dịch vụ của Vietsway.

   

  11. Cấp phép của bạn. Bằng cách tham gia vào Hợp Đồng Dịch Vụ này và bằng việc

   

  đăng tải sản phẩm, bạn đồng ý cho chúng tôi quyền được miễn quyền tác giả, quyền độc quyền,

   

  quyền toàn cầu, vĩnh viễn, quyền không thu hồi và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, thực hiện,

   

  trưng bày, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, tái định dạng, tạo ra tác phẩm phái sinh của bất kỳ và

   

  tất cả các nội dung mà bạn gửi cho Vietsway và những chi nhánh của chúng tôi, và quyền được

   

  5

   

  cấp quyền nói trên cho các chi nhánh và người điều hành của chúng tôi tại bất kỳ trang web hoặc

   

  điểm trực tuyến khác đang có mặt trên thị trường (ngoại trừ trang web này) thông qua đó các

   

  trang web và / hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ trên đó có sẵn được quản lý, giảm giá, buôn bán,

   

  quảng cáo hoặc mô tả; song, miễn là chúng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều trong thương hiệu

   

  của bạn (ví dụ, thương hiệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng hình thức phi văn bản cho mục

   

  đích xây dựng thương hiệu được tách biệt và không được gắn vào hoặc kết hợp với bất kỳ thông

   

  tin chi tiết sản phẩm hoặc tài liệu) từ mẫu mà bạn cung cấp (trừ việc làm lại kích thước của

   

  thương hiệu vì cần thiết để trình bày, miễn là tỷ lệ tương đối của thương hiệu đó vẫn như cũ) và

   

  sẽ tuân thủ các yêu cầu xóa bỏ của bạn cũng như việc sử dụng đặc biệt thương hiệu của bạn

   

  (miễn là bạn không thể làm việc đó bằng chức năng tiêu chuẩn được cung cấp thông qua các

   

  trang web hoặc dịch vụ); song, không có gì trong Hợp Đồng Dịch Vụ này sẽ ngăn chặn hoặc làm

   

  suy yếu quyền chúng tôi sử dụng nội dung và bất kỳ tài liệu khác được bạn cung cấp mà không

   

  cần sự đồng ý của bạn đối với, đến mức mà việc sử dụng đó được cho phép mà không cần giấy

   

  phép của bạn hoặc các chi nhánh của bạn theo pháp luật áp dụng (ví dụ, sử dụng hợp lý theo luật

   

  bản quyền, sử dụng tham chiếu theo luật nhãn hiệu hàng hoá, hoặc giấy phép hợp lệ từ một bên

   

  thứ ba). Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến các

   

  nội dung mà bạn gửi cho Vietsway và những chi nhánh của chúng tôi, và rằng việc sử dụng các

   

  tài liệu đó bởi Vietsway và những chi nhánh của chúng tôi sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm các

   

  quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào.

   

  12. Chấm dứt. Vietsway có thể tùy ý chấm dứt Thỏa thuận tham gia này, hay quyền truy

   

  cập vào trang Web hoặc sử dụng dịch vụ, hoặc bất kỳ hàng bán giá cố định hiện tại nào ngay lập

   

  tức mà không cần thông báo với mọi lý do. Vietsway cũng có thể tùy ý nghiêm cấm mọi Người

   

  Bán đăng bán các sản phẩm vì giảm giá bán cố định.

   

  13. Các điều khoản chung

   

  a. Không môi giới; Người thụ hưởng bên thứ 3. Theo nội dung trong đoạn đầu tiên của

   

  Mục 5, bạn và Vietsway là các nhà thầu độc lập và không có điều gì trong Hợp Đồng Dịch Vụ

   

  này sẽ tạo ra bất kỳ mối quan hệ hợp tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện

   

  bán hàng, hoặc quan hệ công việc nào giữa chúng ta. Không có gì thể hiện hay ngụ ý trong hoặc

   

  từ Hợp Đồng Dịch Vụ này được dự định hoặc được hiểu là cho bất kỳ người nào ngoài các bên

   

  liên quan bất kỳ quyền hợp pháp và công bằng, sửa chữa ,hoặc khiếu nại theo hoặc liên quan đến

   

  Hợp Đồng Dịch Vụ này. Hợp Đồng Dịch Vụ này và tất cả các cơ quan đại diện, bảo lãnh, điều

   

  kiện, và các quy định trong Hợp Đồng này là có ý định cho và vì lợi ích duy nhất và độc quyền

   

  của Vietsway, của bạn, và của người mua hoặc người bán.

   

  b. Tính hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận tham gia này sẽ được coi là

   

  trái pháp luật, không có giá trị, hoặc vì bất kỳ lý do bất khả thi nào, thì điều khoản đó sẽ được

   

  xem là tách khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính

   

  thực thi của mọi điều khoản còn lại.

   

  Gía

   

  Người bán cá nhân không đăng bán các mặt hàng với mức giá vượt quá vật giá hiện hành.

   

  6

   

  Nguyên tắc chung về giá: Với quy tắc giá chung của chúng tôi, bạn phải luôn đảm bảo

   

  rằng giá cố định của mặt hàng bạn cung cấp cho Vietsway là bằng hoặc thấp hơn giá mà bạn

   

  cung cấp hoặc bán hàng thông qua bất kỳ kênh bán hàng trực tuyến nào khác.

   

  Điều khoản về giá của chúng tôi được xác định như dưới đây:

   

  Giá mặt hàng, số tiền phải trả của khách hàng, không bao gồm phí vận chuyển và xử lý, vì

   

  nó xuất hiện khi bạn đăng bán một sản phẩm.

   

  Tổng giá là số tiền phải trả của khách hàng cũng như tất cả các điều khoản của chào hàng/

   

  bán hàng. Điều này bao gồm tất cả những điều sau đây:

   

  • Chi phí vận chuyển và xử lý

   

  • Chiết khấu, giảm giá, hoặc chào hàng/khuyến mãi đặc biệt nào mà bạn áp dụng trong việc

   

  mua bán.

   

  • Phương thức vận chuyển

   

  • Các hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như bất kỳ giảm giá hoặc miễn phí các chi phí vận

   

  chuyển trên một đơn hàng, hoặc của bất kỳ phí và các chi phí khác liên quan đến đơn hàng

   

  • Đảm bảo giá thấp

   

  Tổng giá không bao gồm giảm giá, bán hàng, chiết khấu, hoặc khuyến mãi khác bạn cố

   

  gắng để làm cho có sẵn thông qua Vietsway Marketplace nhưng mà chúng tôi không chấp nhận

   

  hoặc hỗ trợ.

   

  Lưu ý quan trọng dành cho Người bán quốc tế

   

  Nếu bạn đăng ký bán hàng trên Vietsway.com từ một đất nước ngoài Việt Nam, bạn phải

   

  thực hiện một số bước cần thiết trước khi bạn bắt đầu bán hàng. Những bước sau đảm bảo cho

   

  những trải nghiệm tuyệt vời giữa bạn và các khách hàng của bạn:

   

   Để được thanh toán, bạn cần cung cấp tài khoản ngân hàng tại các quốc qua mà Vietsway

   

  hỗ trợ. Hiện tại, Vietsway hỗ trợ các tài khoản ngân hàng tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, và nhiều

   

  quốc gia khác. Bấm vào đây để xem danh sách các quốc gia được hỗ trợ.

   

   Bạn phải nêu chính xác “vận chuyển từ” đất nước nào trong Hồ sơ Người bán của bạn để

   

  chúng tôi có thể hiển thị cho khách hàng.

   

   Bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu vận chuyển đối với tất

   

  cả các đơn hàng mà bạn nhận

   

   Sản phẩm phải được niêm yết bằng đơn vị tiền tệ USD hoặc Đồng Việt Nam.

   

   Bạn nên hiểu về luật áp dụng với bạn như là một người bán trên trang web của chúng tôi

   

  và chỉ đăng bán, bán và xuất khẩu sản phẩm tuân thủ theo những luật đó.